Ogólne warunki sprzedaży

Wersja 1.0.2 – Marzec 2022

Spis zawartości

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (“Ogólne warunki sprzedaży”) mają zastosowanie do wszelkich zakupów towarów i usług („Części”) na stronie www (“na platformie, w konfiguratorze”) przez klienta („Ty, Twoje, Wasze, klient”) od firmy Matterate sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Jana Sobieskiego 105, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472211310, REGON: 382913983 Zwanej dalej („Matterate, firma, my”).

Wszystkie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady, w tym nasza Polityka prywatności i nasze Warunki użytkowania, są włączone przez odniesienie do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

1. Warunki ogólne

SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NA PLATFORMIE MATTERATE NA CZĘŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA („ ZAMÓWIENIE ”), AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY (W IMIENIU WŁASNYM LUB PODMIOTU, KTÓRY REPREZENTUJESZ JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY, NIE SKŁADAJ ZAMÓWIENIA.

1. UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE MA PRAWO, UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UMOWY Z MATTERATE SP. Z O.O. (W IMIENIU PAŃSTWA LUB PODMIOTU, KTÓRY REPREZENTUJE). UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIA ANI ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY, JEŚLI NIE MA CO NAJMNIEJ 18 LAT LUB WIEKU WYMAGANEGO DO ZAWARCIA WAŻNEJ UMOWY ZGODNIE Z MAJĄCYM ZASTOSOWANIE PRAWEM.

2. W odniesieniu wyłącznie do specyfikacji technicznych Twojego zamówienia, w tym materiału, wykończenia powierzchni i ilości, specyfikacje zapisane w Twojej ofercie mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i/lub wszelkimi rysunkami (w tym rysunkami technicznymi 2D) lub modelem 3D. We wszystkich innych przypadkach, w przypadku sprzeczności postanowień zawartych w Zamówieniu z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, pierwszeństwo mają Ogólne Warunki Sprzedaży.

3. Żadne uzupełnienie, zmiana lub zastąpienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie będzie wiążące dla Matterate sp. z o.o., nawet jeśli są zawarte w Zamówieniu, a żadne wstępnie wydrukowane warunki w Zamówieniu nie będą wiążące dla Matterate sp. z o.o., chyba że zostanie to wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Matterate sp. z o.o.. Wszystkie takie niewiążące warunki zostają niniejszym odrzucone przez obie strony. Brak sprzeciwu Matterate sp. z o.o. wobec postanowień zawartych w jakimkolwiek Zamówieniu lub realizacja Zamówienia nie będą interpretowane jako zrzeczenie się niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży ani akceptacja jakichkolwiek takich postanowień.

4. Nasza strona internetowa, aplikacje, produkty i usługi są przeznaczone dla firm i ich przedstawicieli. Nie kierujemy naszej działalności do konsumentów – osób, które chcą korzystać z naszych produktów i usług do celów osobistych lub domowych. Natomiast każdy użytkownik, w tym prywatny, ma możliwość zamówienia usług produkcyjnych na naszej stronie.

2. Zamówienia

1. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie informacje podane w zapytaniu ofertowym lub Zamówieniu są dokładne i kompletne, a specyfikacje Twojego zamówienia są zgodne z wszelkimi instrukcjami Matterate sp. z o.o. i uwzględniają wszystkie ograniczenia produkcyjne i inne określone przez Matterate sp. z o.o. w jego stronie internetowej, w tym jej standardów produkcyjnych lub innych udostępnionych Tobie.

2. Złożone przez Klienta Zamówienie stanowi wiążące zobowiązanie Klienta do zakupu opisanych w nim Części, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

3. Matterate sp. z o.o. nie ma obowiązku przyjęcia Zamówienia i może odrzucić dowolne Zamówienie według własnego uznania, zanim je zaakceptuje. Zamówienia są uważane za przyjęte przez Matterate sp. z o.o. tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez Matterate sp. z o.o.na piśmie lub przez zrealizowanie Zamówienia przez Matterate sp. z o.o. Matterate sp. z o.o. może przeprowadzić kontrolę kredytową Państwa i wymagać przedpłaty kartą kredytową lub innego zabezpieczenia płatności przed akceptacją.

4. Przyjęcie dowolnego Zamówienia podlega warunkom: Matterate sp. z o.o. dysponuje wystarczającymi zasobami, aby zrealizować Twoje zamówienie w określonych ramach czasowych i po podanej cenie, i Twoje zamówienie nie zostało przyjęte z powodu nieprawidłowych informacji, w tym między innymi informacji dotyczących cen i specyfikacji, treść zawarta w Twoim zamówieniu jest zgodna z naszą Polityką treści (zgodnie z definicją w punkcie 10.5) oraz i/lub przedłożone zostały zadowalające informacje jakiejkolwiek kontroli kredytowej lub otrzymania przedpłaty lub innego zapewnienia płatności, zgodnie z żądaniem według wyłącznego uznania Matterate sp. z o.o.. Jeśli te warunki zawieszające nie zostaną spełnione, Matterate sp. z o.o. ma prawo odrzucić lub anulować Twoje zamówienie.

5. Matterate sp. z o.o. może zastosować (i) ograniczone odchylenia w odniesieniu do koloru, ilości, rozmiaru, twardości części oraz ograniczeń odchylenia do rysunku i/lub danych 3D, jeśli jest to konieczne do zwiększenia możliwości produkcyjnych Twojego zamówienia , chyba że Matterate sp. z o.o. wyraźnie uzgodni inaczej na piśmie. O ile nie sprzeciwisz się na piśmie takim odchyleniom, przyjmujesz wszelką odpowiedzialność za te odchylenia w ramach swojego pierwotnego Zamówienia.

6. Wszelkie zmiany dokonane przez Ciebie w Zamówieniu po jego złożeniu podlegają akceptacji Matterate sp. z o.o. i mogą podlegać dodatkowym opłatom, w tym dodatkowym opłatom za dostawę.

7. Po produkcji, ponieważ Części są produkowane dla Ciebie na podstawie Twoich specyfikacji (na zamówienie), nie masz możliwości wycofania lub anulowania Zamówienia. Wszelkie niezapłacone kwoty wynikające z Zamówienia pozostają do zapłaty.

3. Podwykonawstwo

1. Rozumiesz i zgadzasz się, że Matterate sp. z o.o. może korzystać ze swojej światowej sprawdzonej sieci podwykonawców w celu realizacji Twojego zamówienia.

2. Zamówienia mogą być dostarczane bezpośrednio od podwykonawcy Matterate sp. z o.o. do Ciebie, a nie za pośrednictwem lub za pośrednictwem Matterate sp. z o.o. Dlatego niezwykle ważne jest, abyś skontrolował Części przy dostawie i poinformował Matterate sp. z o.o. w przypadku jakichkolwiek rozbieżności zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

4. Ceny

1. Wszystkie ceny podane przez MATTERATE. nie zawierają podatku od wartości dodanej (VAT) ani żadnych innych podatków, opłat rządowych, opłat lub ceł, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszym dokumencie. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie podatki związane z Zamówieniem (inne niż podatki oparte na dochodach MATTERATE). Bez ograniczania powyższego, będziesz płacić wszystkie należne podatki, opłaty rządowe, oceny lub cła, które MATTERATE pobiera od Ciebie oprócz podanych cen.

2. W przypadku zmiany czynników kosztowych, MATTERATE zastrzega sobie prawo do przeniesienia takich dodatkowych kosztów na Ciebie.

3. Jeśli specjalne instrukcje pakowania lub wysyłki są uzgodnione z MATTERATE, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe opłaty poniesione przez MATTERATE w ich konsekwencji, zgodnie ze wskazaniami MATTERATE.

5. Zapłata

1. W przypadku klienta biznesowego o ile nie jest wymagana przedpłata, wszystkie faktury należy opłacić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. MATTERATE określa w wiadomości potwierdzającej zamówienie, czy proces produkcji rozpoczyna się od razu, czy przedpłata jest konieczna aby proces ten się rozpoczął.

2. W przypadku klienta detalicznego, przedpłata wymagana jest każdorazowo aby proces realizacji zamówienia mógł się rozpocząć.

3. MATTERATE może osobno wystawiać faktury za części Zamówienia.

4. W przypadku wszystkich Zamówień obejmujących oprzyrządowanie, MATTERATE może wymagać od Użytkownika zapłaty kosztów oprzyrządowania przed przyjęciem Zamówienia. MATTERATE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w realizacji Twojego Zamówienia spowodowane opóźnieniem w dokonywaniu płatności.

5. MATTERATE może wymagać wpłaty zaliczki przed zrealizowaniem Twojego zamówienia. MATTERATE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w realizacji Twojego Zamówienia spowodowane opóźnieniem w dokonywaniu płatności.

6. O ile nie uzgodniono inaczej, należne kwoty należy uiścić kartą kredytową lub przelewem bankowym, zgodnie ze wskazaniami MATTERATE. Wszelkie koszty związane ze sposobem płatności ponosi klient/użytkownik platformy.

7. Wszystkie kwoty należne do zapłaty przez Ciebie na rzecz MATTERATE zostaną zapłacone w całości i bez żadnych potrąceń. Nie przysługuje Ci żadne prawo do potrącenia. MATTERATE ma prawo do potrącenia wszelkich kwot należnych Użytkownikowi od MATTERATE z kwotami należnymi od Użytkownika wobec MATTERATE.

8. Jeśli jakakolwiek należna kwota nie zostanie zapłacona, gdy stanie się wymagalna, odsetki za zwłokę w wysokości dwóch procent (2%) miesięcznie lub najwyższa kwota dozwolona przez obowiązujące prawo, w zależności od tego, która wartość jest niższa, będą należne i płatne w odniesieniu do takiej kwoty, która ma być liczona od momentu, w którym kwota stała się wymagalna do czasu pełnej zapłaty.

9. Ponadto, MATTERATE może, w przypadku jakiejkolwiek zaległej płatności, zawiesić dostawę Części do Ciebie lub uniemożliwić Ci złożenie jakichkolwiek przyszłych Zamówień do czasu uregulowania wszystkich należnych kwot.

6. Specyfikacje części i oprzyrządowania

1. Jesteś odpowiedzialny za dostarczenie MATTERATE poprawnych i kompletnych danych 3D CAD i/lub rysunków do produkcji Części i oprzyrządowania. Polityka specyfikacji tutaj. Wszystkie odpowiednie pliki wymagane do produkcji Twoich części i oprzyrządowania muszą zostać przesłane przez Ciebie na naszą stronę internetową lub, w przypadku konkretnego lub specjalnego Zamówienia, dostarczone do MATTERATE w uzgodniony sposób oraz z wszelkimi oświadczeniami i gwarancjami dotyczącymi wymagań . Firma MATTERATE nie ma obowiązku przeglądania żadnych specyfikacji, danych ani rysunków, które udostępniasz, i zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub anulowania dowolnego Zamówienia, które nie zostało przesłane przez Ciebie na naszą stronę internetową.

2. MATTERATE wykorzystuje dane 3D CAD i/lub rysunki, które mogą być dostarczone przez Ciebie, do generowania Części i oprzyrządowania. Rysunki techniczne 2D będą miały pierwszeństwo przed modelami CAD 3D tylko w odniesieniu do parametrów tolerancji i/lub gwintów, jeśli zostały określone. We wszystkich innych przypadkach dane 3D CAD będą miały pierwszeństwo podczas produkcji, jeśli zostały one dostarczone przed przyjęciem zamówienia lub o ile nie uzgodniono inaczej. Firma MATTERATE nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między danymi CAD 3D a rysunkami technicznymi 2D.

3. Jeśli Zamówienie zawiera gwinty lub określone tolerancje, Twoim obowiązkiem jest dostarczenie rysunku technicznego z odpowiednimi specyfikacjami oraz zaznaczenie tego w zapytaniu ofertowym i sprawdzenie, czy jest to prawidłowo odzwierciedlone w Zamówieniu.

4. MATTERATE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zaprojektowane części, jak i takie, które nie zostały prawidłowo zmontowane, części o grubych przekrojach, które powodują ślady zagłębienia, wypaczenie lub części wyprodukowane na podstawie błędnie dostarczonych danych CAD lub rysunków technicznych.

5. MATTERATE odrzuca wszelką odpowiedzialność za dobór materiałów i ich przydatność do Twojej aplikacji. Firma MATTERATE nie ponosi odpowiedzialności za dopasowanie lub montaż części, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie.

7. Własność i przechowywanie oprzyrządowania

1. Wszelkie niestandardowe oprzyrządowanie opracowane przez Ciebie dla Twoich Części będzie Twoją własnością, jednakże komponenty wielokrotnego użytku lub komponenty opracowane przez firmę MATTERATE lub jej partnerów produkcyjnych pozostaną własnością MATTERATE i/lub jej partnerów produkcyjnych. Wszystkie niestandardowe narzędzia pozostaną w zakładzie produkcyjnym firmy MATTERATE lub jej partnera produkcyjnego, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie.

2. Dopóki firma MATTERATE będzie wytwarzać dla Ciebie części w zakładach produkcyjnych firmy MATTERATE lub jej partnerów produkcyjnych, firma MATTERATE zapewni Ci oprzyrządowanie przez uzgodnioną żywotność narzędzia (zgodnie z Zamówieniem). Z zastrzeżeniem punktu 7.3, MATTERATE według własnego uznania naprawi lub wymieni zużyte lub uszkodzone oprzyrządowanie na koszt MATTERATE przez uzgodniony okres trwałości narzędzia.

3. Po miesięcznym okresie nieaktywności oprzyrządowania, MATTERATE może, według własnego uznania, zniszczyć oprzyrządowanie, w tym wszelkie niestandardowe oprzyrządowanie.

4. Jeśli klient stwierdzi, że oprzyrządowanie może być wykorzystane ponownie, powinien zawiadomić MATTERATE w okresie maksymalnie 30 dni od daty złożenia zamówienia takiej potrzebie. Kwestie magazynowania przyrządów będą regulowane oddzielną umową/porozumieniem.

8. Dostawa, kontrola, odbiór, reklamacje i zachowanie własności

1. Przesyłki wysyłane są przez przewoźnika handlowego wybranego przez firmę MATTERATE lub jej partnerów produkcyjnych. MATTERATE dokona przedpłaty i doliczy koszty dostawy do faktury dla klienta.

2. MATTERATE dołoży uzasadnionych komercyjnie starań, aby wysłać zamówienie w uzgodnionych terminach, jednak daty wysyłki lub dostawy są jedynie szacunkowe. MATTERATE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub wysyłce Zamówień i/lub jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane takimi opóźnieniami. Niedotrzymanie przez MATTERATE terminu lub terminu dostawy nie stanowi naruszenia zasad Zamówienia ani niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

3. MATTERATE ma prawo zawiesić swoje zobowiązania dostawy wynikające z Zamówienia w przypadku, gdy istnieją, według wyłącznego uznania MATTERATE, uzasadnione i obiektywne podstawy, aby wątpić, czy jesteś w stanie lub chcesz w pełni i terminowo wypełnić swoje zobowiązania płatnicze lub czy w pełni przestrzegać któregokolwiek z pozostałych warunków niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

4. Musisz sprawdzić Części natychmiast po ich otrzymaniu i powiadomić MATTERATE w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty dostarczenia Części na piśmie, jeśli uważasz, że brakuje jakiejkolwiek części Zamówienia, jest ona wadliwa, niewłaściwa lub uszkodzona. O ile nie powiadomiłeś o tym MATTERATE, określając rodzaj brakujących, niewłaściwych lub uszkodzonych elementów w ciągu pięciu (5) dni roboczych od dostawy, Części zostaną uznane za zaakceptowane i bezzwrotne.

5. Wszelkie spory należy zgłaszać w ramach czasowych określonych w punkcie 8.4 niniejszej Umowy, a na żądanie Centrów 3D Klient musi zwrócić Części do Centrów 3D w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od momentu złożenia wniosku, chyba że Centra 3D uzgodnią inaczej na piśmie. Wszelkie Części, które zwrócisz do MATTERATE po upływie tego okresu, nie zostaną przetworzone ani zwrócone.

6. Jeśli po otrzymaniu Twojego Zamówienia zmienisz Części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody MATTERATE,, Części zostaną uznane za zaakceptowane, bezzwrotne i bezpowrotnie.

7. MATTERATE zachowuje prawo własności do Części, dopóki nie zapłacisz w całości wszystkich kwot związanych z dostarczonymi Częściami, w tym wszelkich odsetek, kosztów windykacji lub innych kwot należnych w odniesieniu do takich Części, kiedy to tytuł własności do Części przejdzie na Ciebie .

8. Zgodnie z Dz.U.2020.287 t.j art. 38 w przypadku zamówień w MATTERATE następuje wyłączenie prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Poprzez takie zamówienie rozumie się zlecenie produkcji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z tym nie ma możliwości wycofania się z rozpoczętego procesu zamówienia, a moment akceptacji zamówienia jest wiążący i wymaga pełnego opłacenia wystawionego rachunku.

9. Prawa własności intelektualnej i reklama

1. Dostarczając dane Centrom 3D, udzielasz Centrom 3D nieodwołalnego, niewyłącznego, wieczystego, nieodpłatnego, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego, zbywalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie i wyświetlanie danych (w tym dane i rysunki 3D CAD), dokumentację, rysunki i specyfikacje, które dostarczasz do produkcji Części: (i) w razie potrzeby do produkcji, wysyłki i sprzedaży Części Tobie oraz (ii) w celu ulepszenia naszych produktów i usług, w tym , ulepszając nasze algorytmy uczenia maszynowego i wyceny. Niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się (i zgadzasz się spowodować zrzeczenie się) wszelkich roszczeń i twierdzeń dotyczących autorskich praw osobistych lub przypisania w odniesieniu do Twoich danych.

2. Składając Zamówienie, upoważniasz MATTERATE do używania Twoich znaków towarowych, logo, nazw lub znaków w celach marketingowych. Oznacza to, że MATTERATE może wymieniać Cię jako klienta MATTERATE na naszej stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych, takich jak reklamy, komunikaty prasowe, wywiady, materiały promocyjne lub prezentacje. Nie będziemy używać Twojego imienia i nazwiska, jeśli jesteś osobą fizyczną, a treści merytoryczne dostarczone przez Ciebie nadal podlegają klauzulą poufności zawartym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

10. Twoje reprezentacje

1. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo i zdolność do zawarcia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (w imieniu swoim lub podmiotu, który reprezentujesz) oraz że jesteś upoważniony do złożenia Zamówienia. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz 18 lat lub więcej, jesteś w stanie zawierać prawnie wiążące umowy.

2. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz pełne prawo i upoważnienie do dostarczenia nam wszystkich danych (w tym danych i rysunków 3D CAD), dokumentacji, rysunków i specyfikacji, wszystkie dane, które podajesz, są dokładne i zgodne z prawdą, a także jesteś upoważniony do udzielenia licencji o których mowa w ust. 9.

3. Użytkownik oświadcza również i gwarantuje, że będzie używać Części w ścisłej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i wymaganiami stanowymi, federalnymi i lokalnymi.

4. Oświadczasz i gwarantujesz, że rozumiesz i zgadzasz się, w tym składając odpowiednie certyfikaty zgodnie z niniejszą polityką kontroli eksportu MATTERATE („ Polityka kontroli eksportu ”), w następujący sposób:

a. Rozumiesz, że MATTERATE nie akceptuje danych eksportu kontrolowanego. „ Dane podlegające kontroli eksportu” to dane podlegające kontroli eksportu zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Obejmuje to dane (techniczne) i/lub części końcowe, które są: (1) kontrolowane zgodnie z przepisami dotyczącymi międzynarodowego handlu bronią lub (2) podlegają przepisom administracji eksportowej i są kontrolowane na dowolnym poziomie poza EAR99.

b. Oświadczasz, że Twoje dane (w tym dane i rysunki 3D CAD) i/lub Twoje zamówienie NIE ZAWIERAJĄ danych niezgodnym z prawem eksportu kontrolowanego.

c. Rozumiesz, że przesyłając swoje dane do witryny MATTERATE, możesz eksportować dane do innego kraju. MATTERATE prowadzi działalność w EU, może zatrudniać obywateli różnych krajów i ma partnerów produkcyjnych w USA, Europie i Azji.

d. Oświadczasz, że rozumiesz, że Twoim obowiązkiem jest określenie i zapewnienie odpowiedniej klasyfikacji eksportowej dla produktów i powiązanej technologii i oprogramowania, które mają być dostarczane do Centrów 3D oraz przestrzeganie zakazu dotyczącego danych kontrolowanych eksportem, o którym mowa w niniejszym dokumencie. MATTERATE polega wyłącznie na Tobie, jeśli chodzi o dostarczenie dokładnych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi eksportu kontrolowanego. Klasyfikacja eksportowa wskazuje, czy produkt i powiązane technologie są kontrolowane, odpowiednia jurysdykcja lub jurysdykcje, kiedy wymagana jest licencja eksportowa oraz czy produkt i technologia kwalifikują się do wyjątku licencyjnego.

e. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że produkcja, wysyłka, sprzedaż i użytkowanie Części lub oprzyrządowania przez nas w odpowiedzi na Twoje zamówienie nie narusza żadnych przepisów ani regulacji dotyczących kontroli eksportu.

f. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, (i) sprzedawać, eksportować, reeksportować, przekazywać, ani w inny sposób zbywać jakichkolwiek produktów, oprogramowania lub technologii (w tym produktów pochodzących z lub opartych na takiej technologii) otrzymanych od Centrów 3D do dowolnego miejsca docelowego, podmiotu lub osoby zakazane przez przepisy prawa UE i/lub lokalnego prawa lub (ii) używać Części do jakichkolwiek celów zabronionych przez prawo lub przepisy UE i/lub lokalną jurysdykcję Użytkownika , bez uzyskania uprzedniej zgody właściwych organów rządowych zgodnie z wymogami tych przepisów ustawowych i wykonawczych.

g. Nie możesz korzystać z usług MATTERATE, jeśli podlegasz sankcjom EU lub USA lub sankcjom zgodnym z prawem EU lub USA nałożonym przez rządy kraju, w którym korzystasz z usług MATTERATE.

5. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że przesłane przez Ciebie dane (w tym dane i rysunki 3D CAD) i/lub Twoje zamówienie są zgodne i nie naruszają następujących zasad dotyczących treści MATTERATE („ Polityka treści ”). Oświadczasz i gwarantujesz, że przesłane przez Ciebie dane (w tym dane i rysunki 3D CAD), Twoje zamówienie i/lub produkcja, wysyłka, sprzedaż i użytkowanie Części lub oprzyrządowania przez nas:

a. Nie zawiera broni. Broń jest szeroko definiowana jako:

       • Broń palna, części składowe broni palnej lub amunicja. Obejmuje to (1) każde urządzenie, które będzie lub jest przeznaczone lub może być łatwo przekształcone w celu wyrzucenia pocisku w wyniku działania materiału wybuchowego; (2) dowolne urządzenie, które można ukryć na osobie, z którego można oddać strzał dzięki energii materiału wybuchowego; (3) dowolną część składową stanowiącą integralną część bezpiecznego odpalenia pocisku za pomocą materiału wybuchowego z urządzenia opisanego w pkt 1 lub 2; oraz (4) amunicję, w tym łuski, spłonki,
       • Broń z ostrzami. Obejmuje to noże zaprojektowane do powodowania obrażeń ciała oraz wszelkie ich części lub komponenty. Broń ostrzowa obejmuje noże automatyczne, noże niewykrywalne przez wykrywacz metalu, szpilki, noże sprężynowe, noże motylkowe, noże do rzucania, noże składane, noże grawitacyjne i noże zamaskowane (na przykład laska miecza).
       • Urządzenia wybuchowe. Obejmuje to granaty, rakiety, materiały wybuchowe, urządzenia zapalające, pociski, miny lądowe oraz związane z nimi części lub komponenty;
       • Pistolety zabawkowe lub inne przedmioty przypominające broń. Obejmuje to pistolety do paintballa, pistolety airsoftowe, broń treningową, atrapy broni, atrapy broni, repliki broni i przedmioty wyglądające jak pistolet lub inna broń; oraz
       • Przedmioty związane z bronią i/lub akcesoria do broni. Akcesoria, części lub komponenty do jakiejkolwiek broni, jeśli to akcesorium/część/komponent przyczynia się do funkcjonowania broni i/lub jest przymocowany do przedmiotu. Na przykład obejmuje to lunety, mocowania i rękojeści noży, ponieważ są one przymocowane do broni, ale nie obejmuje futerału na nóż ani kabury, ponieważ nie są one przymocowane ani nie przyczyniają się do funkcjonowania broni.

      b. Nie zawiera żadnych krytycznych (funkcjonalnych) części do zastosowań w lotnictwie, jednostkach pływających, przybrzeżnych, motoryzacyjnych i medycznych;

      c. Nie narusza, nie przywłaszcza ani nie narusza żadnych praw stron intelektualnych (w tym między innymi praw autorskich, patentów, praw do wzorów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności) ani żadnych praw stron trzecich;

      d. Nie zawiera informacji, które są fałszywe, niedokładne, wprowadzające w błąd, nękające, obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym, dyskryminujące, szkodliwe dla nieletnich, zniesławiające lub zniesławiające, w tym informacje wykorzystywane do produkcji podrabianych towarów;

      e. Nie jest sprzeczny z jakimkolwiek obowiązującym prawem, przepisami lub porządkiem publicznym ani nie narusza ich; oraz

      f. Nie narusza naszej Polityki Kontroli Eksportu.

      6. Informujemy, że przesyłanie danych (w tym danych 3D CAD i rysunków) do produkcji broni palnej może być karalne. MATTERATE ma (ustawowy) obowiązek zgłaszania danych i/lub Zamówień na broń palną, które uważa za dość podejrzane.

      7. MATTERATE zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Zamówienia opartego na danych, które według własnego uznania naruszają niniejszą Politykę treści. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest przestrzeganie niniejszej Polityki treści podczas przesyłania danych na naszą stronę internetową i składania Zamówień. Firma MATTERATE nie jest zobowiązana do sprawdzania przesłanych danych przed przyjęciem lub realizacją Zamówienia lub zleceniem wyprodukowania Części przez swoich partnerów produkcyjnych.

      8. JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, CZY TWOJE DANE (W TYM DANE 3D CAD I RYSUNKI) TWOJE ZAMÓWIENIE I/LUB PRODUKCJA, WYSYŁKA, SPRZEDAŻ I UŻYWANIE CZĘŚCI LUB NARZĘDZI PRZEZ NAS JEST DOZWOLONE ZGODNIE Z NASZĄ POLITYKĄ TREŚCI, NIE PRZESYŁAJ SWOICH DANYCH. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie mamy obowiązku) do sprawdzenia wszelkich danych dostarczonych przez Ciebie oraz do zbadania i/lub podjęcia odpowiednich działań przeciwko Tobie według naszego wyłącznego uznania, jeśli naruszysz naszą Politykę treści, jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub w inny sposób stworzysz odpowiedzialność dla nas lub jakiejkolwiek innej osoby. Takie działanie może obejmować usunięcie lub modyfikację Twoich danych, zamknięcie konta i/lub zgłoszenie Cię organom ścigania. Wszelkie podejmowane przez Ciebie próby uszkodzenia naszej strony internetowej lub podważenia legalnej działalności biznesowej lub usług MATTERATE mogą stanowić naruszenie prawa karnego i cywilnego, a jeśli taka próba zostanie podjęta;

11. Siła wyższa

1. MATTERATE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w dostawie lub wykonaniu któregokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z jakiegokolwiek Zamówienia z powodu zdarzeń pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, działań lub zaniechań lub jakiegokolwiek innego zdarzenia powszechnie znanego jako siła wyższa, w tym między innymi wojny , zamieszki, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, pandemie, klęski żywiołowe, embarga, strajki lub inne wspólne działania pracowników, ofiary lub wypadki, niewywiązanie się przez któregokolwiek z partnerów produkcyjnych MATTERATE ich zobowiązań lub jakiekolwiek inne przyczyny lub okoliczności, które uniemożliwić lub utrudnić produkcję lub dostawę Części.

2. MATTERATE może zawiesić realizację Zamówienia na czas opóźnienia takiego działania lub anulować Zamówienie według własnego uznania, w którym to przypadku MATTERATE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego szkody.
Żadne z postanowień niniejszej Sekcji 11 nie zwalnia Cię z Twoich zobowiązań płatniczych z tytułu kwot należnych i płatnych na podstawie Zamówienia.

12. Wyłączenie gwarancji

1. WSZELKIE CZĘŚCI LUB NARZĘDZIA SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MATTERATE (I NASI PARTNERZY PRODUKCYJNI) WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW, UMOWNE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA, LUB WARUNKI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁ, NIEDOKŁADNOŚĆ LUB JEŚLI OBOWIĄZKOWE PRAWO WYMAGA JAKICHKOLWIEK (USTAWOWYCH) GWARANCJI NA CZĘŚCI LUB NARZĘDZIA, WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY DOSTAWY.

2. Niniejszym na zawsze zwalniasz MATTERATE (oraz naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy) z każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, kontrowersji, żądania, prawa, zobowiązania, odpowiedzialność, powództwo i przyczyna powództwa wszelkiego rodzaju i natury (w tym obrażenia ciała, śmierć i uszkodzenie mienia), które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Części i/lub Twojego Zamówienia lub które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do Części i/lub Twojego Zamówienia .

3. W przypadku, gdy bezwzględnie obowiązujące prawo nie zezwala na jakiekolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności lub jakiekolwiek wyłączenia gwarancji, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, takie wyłączenia, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności będą ograniczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

4. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane od MATTERATE za pośrednictwem witryny internetowej lub jakiegokolwiek przedstawiciela nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie ustanowiona w niniejszym dokumencie.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

1. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I Z ZALEŻNOŚCIĄ OD AKAPITU KOŃCOWEGO TEJ SEKCJI, MATTERATE (I NASI PARTNERZY PRODUCENCI) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZĘŚCI NIEDOSTĘPNE DO UŻYCIA LUB ZA UTRATĘ DOCHODÓW LUB ZYSKÓW LUB STRATY BIZNESOWYCH LUB INNYCH STRAT EKONOMICZNYCH.

2. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I Z ZALEŻNOŚCIĄ OD AKAPITU KOŃCOWEGO NINIEJSZEJ CZĘŚCI, MATTERATE (I NASI PARTNERZY PRODUKCYJNI) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, DZIAŁANIA, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DANYCH, UTRACONY DOCHÓD, UTRATA LUB USZKODZENIE MIENIA, KOSZTY ZAKUPU LUB PRODUKTY ZAMIENNE LUB JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, KOMPENSACYJNE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRAWA LUB NIE TYLKO DO UMOWY, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZYNNEJ LUB GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU) WYNIKAJĄCYCH Z CZĘŚCI, NARZĘDZI, ZAMÓWIEŃ, DOSTAWY LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH,LUB W INNY SPOSÓB ODNOSZĄCY SIĘ DO NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY LUB W PRZYPADKU POWSTAŁYCH JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRZEZ OSOBĘ TRZECIE.

3. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD WSZYSTKICH INNYCH INNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOWOLNEGO ZAMÓWIENIA LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY (Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY I REGULAMINU AKCJI), BĘDZIE W KAŻDYM CZASIE OGRANICZONA DO MAKSYMALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH ZAMÓWIENIA, NA KTÓRYM POWSTAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ISTNIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ROSZCZENIA NIE POWIĘKSZA TEGO LIMITU. ZGADZASZ SIĘ, ŻE NASI PARTNERZY PRODUKCYJNI NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

4. Ponieważ niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na pewne wyłączenia lub ograniczenia gwarancji lub odpowiedzialności, sekcje 12 i/lub 13 mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika w części lub w całości. W zakresie, w jakim jakiekolwiek takie ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub gwarancji jest ograniczone, będzie ono ograniczone w najmniejszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem. Ograniczenia te mają zastosowanie bez względu na niespełnienie podstawowego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka zaradczego przewidzianego w niniejszym dokumencie.

14. Odszkodowanie

1. Zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności MATTERATE (i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, współwaścicieli, prezesa, pracowników, przedstawicieli i agentów), jej podmioty stowarzyszone (oraz ich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów) oraz podwykonawców jej i jej podmiotów stowarzyszonych (w tym partnerzy produkcyjni) z tytułu wszelkich strat, odpowiedzialności, kar, roszczeń osób trzecich, szkód, żądań, kosztów i innych wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich oraz kosztów sądowych i kosztów postępowania sądowego) wynikających lub związanych z:

a. Twoje naruszenie Zamówienia lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży;
b. wszelkie działania lub zaniechania ze strony Klienta związane z naszym wykonaniem na podstawie Zamówienia lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży;
c. wszelkie użytkowanie, dystrybucję i/lub sprzedaż Części; oraz
d. wszelkie roszczenia stron trzecich (w tym organów rządowych) wynikające z Zamówienia lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub produkcji, wysyłki lub sprzedaży Części i/lub Twoich danych (w tym danych 3D CAD i/lub rysunków), w tym, ale nie ograniczone do roszczenia, że ​​wykorzystanie takich danych i rysunków technicznych i/lub produkcja, wysyłka lub sprzedaż Części narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lub własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich.

2. Na Twoje polecenie będziesz bronić nas przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich objętymi odszkodowaniem na podstawie punktu 14.1 („ Roszczenia osób trzecich ”), na Twój koszt, korzystając z usług prawnika, który jest dla nas uzasadniony. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie wyrazisz zgody na żadne rozstrzygnięcie ani orzeczenie w sprawie Roszczenia Osób Trzecich. Możemy uczestniczyć w obronie wszelkich Roszczeń Osób Trzecich z naszym własnym obrońcą na własny koszt.

3. MATTERATE zastrzega sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas, a Ty zgadzasz się współpracować w naszej obronie przed tymi roszczeniami. Zgadzasz się nie załatwiać żadnej sprawy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, gdy tylko się o tym dowiemy.

15. Poufność

1. MATTERATE nie ujawni i zapewni, że jego pracownicy i podwykonawcy nie będą ujawniać żadnych danych (w tym danych CAD 3D), dokumentacji, rysunków i specyfikacji dostarczonych przez Ciebie, innych niż (i) swoim podmiotom stowarzyszonym i podrzędnym wkonawcom, jeśli jest to konieczne do produkcji, wysyłki i sprzedaży Części Użytkownikowi oraz (ii) w celu ulepszenia naszych produktów i usług. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w przypadku prawnego obowiązku lub obowiązku ujawnienia informacji lub gdy informacje są lub staną się (publiczne) znane lub są niezależnie opracowywane przez MATTERATE, jego pracowników lub kontrahentów bez wykorzystania takich informacji, lub jeśli informacje zostaną ujawnione MATTERATE przez stronę trzecią.

2. Zabrania się używania znaków towarowych, nazw handlowych lub innych oznaczeń MATTERATE w odniesieniu do Części, ani publicznego odwoływania się do MATTERATE, zarówno w informacjach prasowych, reklamach, materiałach sprzedażowych, jak i w inny sposób, chyba że MATTERATE zostało wcześnie poinformowane na piśmie i również na piśmie wydało na takie odwołanie zgodę.

16. Zakończenie

1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które MATTERATE może mieć na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub obowiązujących przepisów, MATTERATE ma prawo natychmiast rozwiązać Twoje zamówienie i/lub Twoje konto w całości lub w części, jeżeli według własnego uznania:

a. ogłoszono Twoją upadłość, udzielono Ci (tymczasowego) moratorium na spłatę Twoich długów, jeśli złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości lub został dla Ciebie wyznaczony syndyk,
b. idziesz w stan likwidacji lub istnieje groźba wstrzymania płatności,
c. Przestajesz lub grozisz zaprzestaniem prowadzenia swojej działalności,
d. Ty lub Twoi przedstawiciele składacie jakiekolwiek zniesławiające lub oszczercze oświadczenia i/lub wrogie oskarżenia lub obraźliwe komentarze wobec MATTERATE, jej pracowników lub przedstawicieli; lub
e. Naruszasz niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

2. Po rozwiązaniu umowy zgodnie z sekcją 16.1, MATTERATE nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności ani obowiązku dostarczenia Części. Wszelkie kwoty, które zapłaciłeś MATTERATE nie podlegają zwrotowi, a wszelkie kwoty, które nadal jesteś winien MATTERATE na podstawie Zamówienia, stają się natychmiast wymagalne i płatne w całości.

3. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Użytkownik nie jest uprawniony do anulowania Zamówienia.

17. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było jak najbardziej zgodne z pierwotnymi postanowieniami i jest ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Pozostałe postanowienia będą egzekwowane.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą interpretowane tak, jakby obie strony opracowały je wspólnie, i nie mogą być interpretowane przeciwko żadnej ze stron jako głównego autora projektu.

3. Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie przez należycie upoważnionego przedstawiciela, naszego przedstawiciela i będzie miało zastosowanie wyłącznie do okoliczności, dla których zostało udzielone. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub środka naprawczego, ani nie uniemożliwi wykonania lub egzekwowania takiego prawa lub środka zaradczego w przyszłości. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego wykonywania takiego prawa lub środka zaradczego lub innych praw lub środków zaradczych.

4. Zamówienia i niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, w tym Twoje prawa i obowiązki w nich zawarte, nie mogą być cedowane, podzlecane, delegowane lub w inny sposób przekazywane przez Ciebie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody oraz wszelkich prób cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższe będzie nieważne. MATTERATE może dowolnie przypisywać dowolne Zamówienie lub niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Warunki określone w jakimkolwiek Zamówieniu lub niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży są wiążące dla cesjonariuszy.

5. Wszelkie zawiadomienia wysyłane na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą miały formę pisemną i będą dostarczane opłaconą z góry przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną. Powiadomienia do MATTERATE będą wysyłane do MATTERATE Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 105, 43-300 Bielsko – Biała, Polska oraz office@matterate.com a powiadomienia do Ciebie będą wysyłane do podanej osoby kontaktowej przez Ciebie w Twoim Zamówieniu. Powiadomienia uważa się za doręczone po wysłaniu poczty lub e-maila.

6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wraz z zaakceptowanym Zamówieniem, Polityką Prywatności (zdefiniowaną poniżej) oraz naszymi Warunkami Korzystania z MATTERATE stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszystkie poprzednie umowy, ustalenia i zobowiązania pomiędzy strony w odniesieniu do tego przedmiotu (w tym między innymi postanowienia w Twoim Zamówieniu, które zostały odrzucone).

7. Wszystkie postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, które ze względu na swój charakter mają na celu, wyraźny lub dorozumiany, przetrwanie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Zamówienia, w tym między innymi Twoje zobowiązania płatnicze i sekcje od 2 do 18, pozostają w mocy.

8. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają sporadycznym zmianom. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, wysyłając Ci wiadomość e-mail na ostatni podany nam adres e-mail (jeśli taki istnieje) i/lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach na naszej stronie internetowej.
Jesteś odpowiedzialny za podanie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Ciebie adres e-mail jest nieważny lub z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie dostarczyć Ci opisanego powyżej zawiadomienia, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie zawiadomienie będzie mimo wszystko stanowić skuteczne zawiadomienie zmian opisanych w ogłoszeniu. Złożenie Zamówienia po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczać, że akceptujesz takie zmiany i wyrażasz zgodę na związanie się warunkami takich zmian. Jeśli nie złożysz Zamówienia w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wysłania przez nas zawiadomienia e-mailem (jeśli dotyczy) lub trzydziestu (30) dni kalendarzowych po opublikowaniu przez nas zmian na naszej stronie internetowej (jeśli dotyczy), ani wyraźnie sprzeciwić się stosowaniu zmian na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wysłania przez nas zawiadomienia e-mailem lub (jeśli dotyczy) umieszczenia zmian na naszej stronie internetowej,

9. Jeżeli, wbrew ust. 1 niniejszego Regulaminu, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zostaną zastosowane w sytuacji, w której jesteś konsumentem, a nie klientem profesjonalnym, niektóre warunki nie będą miały do ​​Ciebie zastosowania. W takim przypadku niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo konsumenckie; Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie wpływają ani nie ograniczają Twoich praw wynikających z tych przepisów. Ponieważ Twoje Części są niestandardowe, wykonane na zamówienie, żadne prawo (ustawowe lub inne) do wycofania lub anulowania nie ma zastosowania.

10. Informacje o tym, jak zbieramy i/lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, znajdują się w naszej polityce prywatności („ Polityka prywatności ”).

11. Potwierdzasz, że działasz we własnym imieniu, a nie na korzyść jakiejkolwiek innej osoby. Twoja relacja z MATTERATE jest relacją użytkownika i żadna ze stron nie jest pracownikiem, agentem, partnerem, franczyzobiorcą, właścicielem, spółką joint venture ani przedstawicielem drugiej strony.

12. Komunikacja między Tobą a nami odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy korzystasz z naszej strony internetowej lub wysyłasz nam e-maile, czy też MATTERATE publikuje ogłoszenia na naszej stronie internetowej lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celach umownych, (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy Państwu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, które takie komunikaty spełniałyby, gdyby były w formie papierowej. Powyższe nie ma wpływu na Twoje niezbywalne prawa.

13. Tytuły rozdziałów w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”.

14. Stosunek umowny nie ma charakteru wyłącznego. Każda ze stron może zawierać umowy z innymi stronami trzecimi z zastrzeżeniem zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zgadzasz się, że nic (w tym przegląd Twoich plików i/lub oferty) nie uniemożliwi nam produkcji innych części lub współpracy z innymi firmami, niezależnie od tego, czy te firmy lub części są zasadniczo podobne lub konkurencyjne w stosunku do Twoich plików, części lub zamówienia i /lub usług, które Ci świadczymy.

15. Wszystkie słowa, wyrażenia, terminy i znaczenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży będą interpretowane wyłącznie w języku polskim. Wszystkie zawiadomienia, dokumenty, postępowania sądowe lub arbitrażowe wszczęte lub przekazane na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą dostępne wyłącznie w języku polskim.

16. Copyright © Matterate 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe („ Znaki ”) wyświetlane na naszej stronie internetowej lub w jakimkolwiek Zamówieniu są naszą własnością lub własnością innych osób trzecich. Nie wolno używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej osoby trzeciej, która może być właścicielem Znaków.

18. Prawo właściwe 

1. Wyłącza się zastosowanie Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. O ile nie określono inaczej na mocy obowiązującego prawa, wszelkich sporów, roszczeń, klauzul powództwa lub postępowań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub w związku z nimi, relacji między MATTERATE a Tobą lub korzystania przez Ciebie z naszych usług, na wszelkie podstawy zostaną wniesione do sądu właściwego dla siedziby firmy MATTERATE Sp. z o.o. w Bielsku Białej, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji tego sądu i zrzekają się wszelkich jurysdykcyjnych, miejscowych i niewygodnych zarzutów dotyczących lokalizacji sądu. Obowiązuje prawo polskie.

3. Znajdujemy się pod adresem podanym w niniejszych Warunkach:

Matterate Sp. z o.o.
Ul. Jana Sobieskiego 105
43-300 Bielsko Biała
tel. +48 791 791 249
office@matterate.com

Dalsze informacje kontaktowe, w tym dane kontaktowe specyficzne dla kraju, można znaleźć na www.matterate.com